Obchodní podmínky

(A) FotoProfíci je internetový portál, který zprostředkovává Nabídku a Poptávku služeb mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Provozovatel portálu FotoProfíci není Dodavatelem ani Zadavatelem těchto služeb.

(B) Registrací a užíváním portálu FotoProfíci uděluje Uživatel souhlas s těmito obchodními podmínkami užívání portálu FotoProfíci („Podmínky“).

(C) Provozovatelem internetového portálu FotoProfíci je
Dmitrij Dolgich
se sídlem na adrese Budějovická 340/14, 140 00, Praha 4, IČO 04716434, zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4 („Provozovatel“).

(D) Následný text představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem na straně jedné a registrovaným návštěvníkem („Uživatel“) na straně druhé.

(E) Provozovatel a Uživatel uzavírají okamžikem registrace Uživatele na portálu FotoProfíci dohodu, na základě které Provozovatel umožňuje Uživateli používat portál FotoProfíci za účelem Poptávky či Nabídky služeb a jejímž obsahem jsou smluvní ujednání obsažená v těchto Podmínkách („Dohoda“).

 1. ZÁKLADNÍ DEFINICE

  Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

  Dodavatel – má význam uvedený v článku 7.1 těchto Podmínek;

  Dohoda – má význam uvedený v bodě (E) záhlaví těchto Podmínek;

  FotoProfíci – má význam uvedený v bodě (A) záhlaví těchto podmínek. Portál FotoProfíci je dostupný na adrese https://fotoprofici.cz;

  Poptávka – poptávka služeb umístěná v rámci portálu FotoProfíci Zadavatelem;

  Nabídka – nabídka služeb umístěná v rámci portálu FotoProfíci Dodavatelem;

  Soukromá nabídka – Nabídka, umístěná v rámci portálu FotoProfíci Dodavatelem reagujícím na Poptávku Zadavatele;

  Balíček služeb – Nabídka, umístěná veřejně v rámci portálu FotoProfíci Dodavatelem;

  Objednávka – Poptávka, umístěná v rámci portálu FotoProfíci Zadavatelem reagujícím na Balíček služeb;

  Podmínky – znamenají tyto obchodní podmínky užívání portálu FotoProfíci;

  Provozovatel – má význam uvedený v bodě (C) záhlaví těchto Podmínek;

  Placené služby – placené služby, určené pro Dodavatele a poskytované Provozovatelem na portálu FotoProfíci;

  Uživatel – má význam uvedený v bodě (D) záhlaví těchto Podmínek;

  Zadavatel – má význam uvedený v článku 6.1 těchto Podmínek.

  Kredit - má význam uvedený v článku 5.2 těchto Podmínek.

  Ceník - má význam uvedený v článku 5.1 těchto Podmínek.

  Příspěvek – jakýkoli příspěvek (např. názor, prohlášení, kritika, postoj, komentáře, vyjádření, obrázek, fotografie, videoklip, Poptávka, Nabídka nebo jiný obsah), který Uživatel přidal/a na portál FotoProfíci.

 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní aktivity na portálu FotoProfíci jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou Uživatelů, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od Dohody se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám portálu FotoProfíci, a to i bez uvedení důvodu.
  3. Provozovatel nijak nezaručuje uchovávání všech dat Uživatelů ani trvalou kontinuitu provozu. Jakékoliv poškození Dodavatele (zejména ve spojení s neobdržením Poptávky na e-mail) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
 3. REGISTRACE
  1. Podmínkou Nabídky služeb nebo jejich Poptávky prostřednictvím portálu FotoProfíci je souhlas s těmito Podmínkami a provedení bezplatné registrace Uživatele.
  2. Registrace je dostupná pro každou fyzickou či právnickou osobu splňující podmínky užívání dle článku 2.1 těchto Podmínek.
  3. Každý Uživatel je povinen poskytnout údaje, které poslouží k jeho identifikaci. V opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo takovému Uživateli zakázat využívání služeb portálu FotoProfíci.
  4. Registrovaný Uživatel je povinen udržovat zadané údaje aktuální. V případě záměrného uvedení falešných údajů může být dotyčnému Uživateli účet zablokován a registrace zrušena.
  5. Provozovatel je oprávněn poskytnout Zadavateli či Dodavateli nezbytné údaje o protistraně (zejména z důvodu reklamace služeb apod.).
  6. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit prostřednictvím uživatelské editace svého profilu v rámci portálu FotoProfíci. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na portálu FotoProfíci.
  7. Registrace je vždy vázána na konkrétního Uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu Provozovatele povolen.
  8. Použitím portálu FotoProfíci Uživatel uděluje Provozovatele dobrovolně a bezplatně, bez věcného, časového, územního či jiného omezení:
  • prohlášení, že osoby, které jsou zachyceny na dílech nebo obsahu tvořícím Příspěvek, vyslovili bezplatný souhlas s tím, aby s dílem nebo obsahem Příspěvku bylo naloženo všemi způsoby uvedenými v těchto Podmínkách, a že Provozovatele ani jiným osobám nevznikne uveřejňováním Příspěvku na portálu FotoProfíci újma ani škoda, a pro případ, že se tak stane, zavazuje Uživatel se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.
  • licenci (sublicenci, pokud je autorem osoba odlišná od Uživatele) ke zveřejnění autorského díla, resp. jiného obsahu chráněného autorským zákonem a platným právem, jestliže ho Příspěvek Uživatele obsahuje.
  • prohlášení, že Uživatele jediným/nou autorem/kou díla, resp. jiného obsahu Příspěvku chráněného autorským zákonem a platným právem, nebo že Uživatele od autora/autorů díla získal/a oprávnění (licenci) k užití díla v rozsahu dle těchto Podmínek, včetně práva poskytnout Provozovatele sublicenci; a že v tomto díle resp. jiném obsahu Příspěvku nebyly žádným způsobem použita díla nebo jiná práva jiných osob ani jejich části, a že Provozovatele ani jiným osobám nevznikne zveřejňováním díla nebo jiného obsahu Příspěvku na portálu FotoProfíci újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazuje Uživatel se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.
 4. PRÁVO REGULACE OBSAHU
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové Poptávky, Nabídky, zprávy, Uživatele a další podobný obsah, který porušuje pravidla užívání portálu FotoProfíci nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah ze systému i bez uvedení důvodu.
 5. PLACENÉ SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY
  1. Za poskytované Placené služby náleží Provozovateli úplata. Podkladem pro stanovení výše úplaty je aktuální ceník, který je zákazníkovi veřejně přístupný na adrese https://fotoprofici.cz/obchodni-podminky/cenik/ (dále jen "Ceník"). Tento Ceník je součástí těchto Podmínek. Nový Ceník vstupuje v platnost okamžitě po jeho zveřejnění.
  2. Kreditem (dále jen "Kredit") se rozumí souhrn peněžních prostředků Dodavatele v rámci portálu FotoProfíci, případně souhrn uhrazených a nevyčerpaných záloh Dodavatele, které Dodavatel poskytl Provozovateli výlučně za účelem úhrady zvolených Placených služeb.
  3. Úplatu za poskytované Placené služby hradí Dodavatel prostřednictvím Kreditu nabitého na svém klientském účtu. V případě nedostatečného zůstatku na Kreditu zákazníka, nebude Placená služby poskytnuta.
  4. Vedení Kreditu Dodavateli Provozovatelem nepodléhá žádné poplatkové povinnosti.
  5. Kredit dobije Dodavatel po přihlášení do svého uživatelského účtu, kde zvolí sumu, kterou chce na svůj Kredit připsat, minimálně však 100,- Kč.
  6. Kredit lze dobít pouze v české měně.
  7. Kredit lze dobít jedním z následujících způsobů:
   • prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány GoPay (provozuje GOPAY s.r.o. Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768);
  8. Dodavatel je oprávněn jednorázově dobít Kredit v maximální výši 9.999,- Kč včetně DPH.
  9. Provozovatel nenese odpovědnost a následky za užití zvolené transakce, jakož ani za jejich možné zneužití.
  10. Zůstatek na Kreditu je nevratný a Dodavatel neni oprávněn převádět Kredit ze svého účtu na účet jiného Dodavatele.
  11. Dodavatel má přístup k zobrazení zůstatku Kreditu a k přehledu transakcí provedených v rámci portálu FotoProfíci po přihlášení do svého uživatelského účtu. V případě nesrovnalostí je Dodavatel oprávněn výši zůstatku Kreditu nebo transakce reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do tří kalendářních měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Tuto reklamaci je Dodavatel povinen doložit průkaznými doklady.
  12. Daňové doklady či zjednodušené daňové doklady jsou vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele.
   Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji, které Dodavatel vyplnil při dobití Kreditu. Za aktuálnost, úplnost a správnost fakturačních údajů Provozovatel neodpovídá. Fakturační údaje na již vystaveném daňovém dokladu nelze zpětně upravovat. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den navýšení Kreditu.
   Veškeré daňové doklady vystavené dle těchto Podmínek jsou Dodavateli dostupné ke stažení po přihlášení do účtu, s čímž Dodavatel odsouhlasením Podmínek vyjadřuje souhlas.
  13. Dodavatel bere odsouhlasením Podmínek na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání Kreditu po dobu 1 roku od poslední změny zůstatku Kreditu (směrem nahoru i dolů), nevyčerpaný Kredit propadá Provozovateli.
  14. V případě zrušení registrace v důsledku porušení těchto Podmínek, nevyčerpaná částka Kreditu je smluvní pokuta za porušení těchto Podmínek.
 6. POPTÁVKA SLUŽEB
  1. V rámci portálu FotoProfíci může Uživatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou mající zájem o provedení služeb ("Zadavatel"), umisťovat bezplatnou Poptávku po službách.
  2. Poptávka, která je umístěná v rámci portálu FotoProfíci Zadavatelem není nijak závazná.
  3. Zadavatel si vybírá Dodavatele s vědomím, že Provozovatel prostřednictvím portálu FotoProfíci je pouze zprostředkovatel Nabídky a Poptávky, nikoliv odpovědný subjekt. Všichni Dodavatelé jsou registrovaní Uživatelé portálu FotoProfíci a za jejich služby Provozovatel neodpovídá.
  4. Každá uveřejněná položka v seznamu Poptávky musí být jednoznačně interpretovatelná.
  5. Uveřejňovat falešné či nesplnitelné Poptávky je zakázáno.
  6. Uveřejňovat podobné Poptávky stejným Zadavatelem více než jednou denně je zakázáno.
  7. Poptávaná služba, její zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost.
  8. Rozpočet Poptávky
   Zadavatel může u Poptávky uvést orientační cenu za práci, kterou poptává. Není možné uvádět cenu pouze za část služby. Tato cena není nijak závazná, je pouze orientační pro Dodavatele podávající Nabídky na Poptávku.
  9. Úprava Poptávky
   Zadavatel má možnost kdykoliv ukončit svoji Poptávku. Úprava Poptávky je možná pouze na žádost Zadavatele a provádí ji technická podpora Provozovatele.
 7. NABÍDKA SLUŽEB
  1. Vykonavatelem poptávaných služeb ("Dodavatel") se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, poskytující služby.
  2. Dodavatelem může být pouze Uživatel.
  3. Dodavatel nesmí užívat webové rozhraní způsobem, který zneužívá či omezuje hospodářskou soutěž, který je způsobilý přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání.
  4. Dodavatel je povinen počínat si při své obchodní činnosti tak, aby nepoškozoval dobré jméno a pověst Provozovatele a jím nabízených služeb. Zejména je zakázáno inzerovat služby, které souvisí s pornografií, zbraněmi či jiným nelegálním obsahem, nebo jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
  5. Dodavatel je povinen poskytnout Provozovateli veškerou součinnost pro propagaci své Nabídky, zejména je povinen poskytnout přesný a pravdivý popis služby, které je předmětem Nabídky, a veškeré materiály nezbytné pro přípravu Nabídky.
  6. Soukromá nabídka
   1. Soukromá nabídka, která je umístěná v rámci portálu FotoProfíci Dodavatelem reagujícím na Poptávku Zadavatele není nijak závazná.
   2. Umístění Soukromé nabídky Dodavatelem je Placená služba.
   3. Pro umístění Soukromé nabídky je tedy zcela nezbytné, aby Dodavatel měl alespoň minimální zůstatek Kreditu nutný pro umístění Soukromé nabídky. V opačném případě není Dodavateli umožněno Soukromou Nabídku umístit.
   4. Pokud tedy má Dodavatel dostatečný zůstatek Kreditu pro umístění Soukromé nabídky, je Dodavateli z Kreditu v okamžiku umístění Soukromé nabídky stržená stanovená částka dle Ceníku.
   5. Provozovatel není odpovědný za rozhodnutí Zadavatele, který určí, kterou z obdržených Soukromých nabídek přijme.
  7. Balíček služeb
   1. V rámci portálu FotoProfíci může Dodavatel, veřejně umisťovat Balíček služeb.
   2. Umístění Balíčku služeb Dodavatelem je zdarma a není nijak závazné.
   3. V rámci Balíčku služeb je zakázáno uvádět jakékoli kontaktní údaje.
   4. Objednávka, která je umístěná v rámci portálu FotoProfíci Zadavatelem reagujícím na Balíček služeb Dodavatele není nijak závazná.
   5. Dodavatel může Objednávku odmítnout z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu.
   6. Přijetí Objednávky Dodavatelem je Placená služba.
   7. Pro přijetí Objednávky je tedy zcela nezbytné, aby Dodavatel měl alespoň minimální zůstatek Kreditu nutný pro přijetí Objednávky. V opačném případě není Dodavateli umožněno Objednávku přijmout.
   8. Pokud tedy má Dodavatel dostatečný zůstatek Kreditu pro přijetí Objednávky, je Dodavateli z Kreditu v okamžiku přijetí Objednávky stržená stanovená částka dle Ceníku.
   9. Provozovatel není odpovědný za rozhodnutí Dodavatele, který určí, kterou z obdržených Objednávek přijme.
  8. Provozovatel bere odsouhlasením Podmínek na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci portálu FotoProfíci může obdržet hodnocení od Zadavatele, které bude zveřejněno v rámci portálu FotoProfíci.
 8. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ
  1. Je zakázáno využívat Provozovatele k rozesílání nevyžádané pošty (spamu).
  2. Je zakázáno jednání vyložitelné jako nekalosoutěžní (např. registrace pod jménem, které by mohlo případnou záměnou poškodit původní osobu apod.).
  3. Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat Uživatele. Negativní hodnocení není klasifikováno jako poškozování. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory způsobené chováním Uživatelů v rozporu s těmito Podmínkami.
 9. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě Dohodu s Uživateli i bez udání důvodu.
  2. Dohoda uzavřená podle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i změnu těchto Podmínek, a to bez předchozího upozornění. Uživatel nese odpovědnost za to, že se před využitím služeb Provozovatele náležitě seznámil s platným a účinným zněním těchto Podmínek.
  4. Dohodu je možné kdykoliv ukončit ze strany Uživatele výpovědí, učiněnou formou odhlášení Uživatele z portálu FotoProfíci. Dohoda je ukončená doručením tohoto projevu vůle Uživatele Provozovateli. Zánik Dohody nemá vliv na případné nevypořádané závazky a dluhy Uživatele vůči Provozovateli.
  5. Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Dohody s Provozovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel, který je spotřebitelem, má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2017. Aktualizace proběhla 18. prosince 2022.